Hỗ trợ quản lý chất lượng giáo dục
và kinh doanh của trường học

Đảm bảo chất lượng giáo dục

Các chuyên gia của Global Embassy phân tích cấu trúc tổ chức của trường để xác định các cá nhân nòng cốt và trách nhiệm của họ – yếu tố ảnh hưởng đến việc cung cấp trải nghiệm giáo dục chất lượng.

Để đảm bảo sự đồng bộ trong việc cung cấp các trải nghiệm giáo dục có chất lượng cho mọi học sinh trong trường, Global Embassy nhấn mạnh việc xây dựng các chính sách và thủ tục, áp dụng trên toàn bộ hệ thống trường học, tất cả các chi nhánh của trường và thậm chí cho các đối tác đang hợp tác.

Xây dựng kế hoạch kinh doanh và quản lý kế toán – tài chính – vận hành hiệu quả

Global Embassy cung cấp đánh giá chuyên môn về cấp độ nhân viên, chính sách lương, các hoạt động thu chi, thuế, ngân sách hoạt động và báo cáo tài chính nhằm giúp các cấp quản lý hiểu rõ tình hình tài chính của trường khi lập kế hoạch trong tương lai.

Global Embassy giúp đối tác xây dựng và thực hiện quy trình hoạch định chiến lược toàn diện, khả thi và mang lại hiệu quả cao nhất. Chúng tôi:

– Tìm hiểu giá trị, quy trình chiến lược hiện tại, so sánh và đối chiếu với cấu trúc, mục tiêu và vai trò của từng bộ phận, cá nhân

– Tham gia trao đổi với các cấp quản lý, bộ phận, phòng ban, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đánh giá thế mạnh và năng lực thực tế, xác định phạm vị cần củng cố và cải thiện

– Xác định tầm nhìn và tập hợp các hành động, đánh giá và sắp xếp mức độ quan trọng với trường, từ đó, tạo ra kế hoạch triển khai cần thiết

– Xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chiến lược, giúp nhà trường nhận biết các mục tiêu đã đạt và chưa đạt

CÁC ĐỐI TÁC

LIÊN HỆ